Oł habites-tu ? 

 

1. An exercise about European countries